Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 96
                                               

ធ្នាក់

ធ្នាក់ គឺជាពាក្យចំណង សម្រាប់ប្រទាក់ពាក្យ ឬកន្សោមល្បះនៅក្នុងល្បះ។ ឧទាហរណ៍ ៖ ក្បែរ ជិត លើ ក្រោយ ប្រាប់យើងអោយដឹងពីទីកន្លែង ឬទីតាំងដូចជា ក្បែរអណ្តូងទឹក ជិតចំការត្រសក់ លើភ្នំ ក្រោយចំការក្រូច។​ ធ្នាក់ខាងលើនេះ ប្រាប់ពីទីន្លែង ឬទីតាំង។

                                               

ភូមិទឹកចេញ

                                               

​ភេសជ្ជៈ​

                                               

ត្រីកោណនិងភាពឆ្លុះ

តាង P, Q, R {\displaystyle P,Q,R} ជាបីចំនុចស្ថិតនៅលើជ្រុង B C, C A, A B {\displaystyle BC,CA,AB} នៃត្រីកោណ Δ A B C {\displaystyle \Delta ABC} ។ តាង X, Y, Z {\displaystyle X,Y,Z} ជាចំនុចឆ្លុះនៃ P, Q, R {\displaystyle P,Q,R} ធៀបនឹងចំនុច A, B, C {\d ...

                                               

ទ្រឹស្ដីបទ

                                               

រូបមន្តសមមូលម៉ាស់-ថាមពល

រូបមន្តសមមូលម៉ាស់-ថាមពល E = m c 2 {\displaystyle E=mc^{2}} ជារូបមន្តដែលទាញពីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយរបស់ទ្រឹស្ដីរ៉ឺឡាទីវីតេពិសេសរបស់អែងស្តែងនៅឆ្នាំ១៩០៥។ រូបមន្តនេះមានន័យថា ម៉ាស់និងថាមពលសមមូលគ្នា។ ថាមពលកើតមានពេលដែលម៉ាស់បាត់បង់ ហើយម៉ាស់កើតចេញពីភាពទទេ ពេល ...

                                               

​អាបត្តិ​

ទោស​ដែល​ភិក្ខុ​ត្រូវ​ព្រោះ​កន្លង ​ឬ ​ល្មើស​ពុទ្ធប្បញ្ញត្តិ: ភិក្ខុ​ត្រូវ​អាបត្តិ ។ ភិក្ខុ​សម្តែង​អាបត្តិ ភិក្ខុ​ប្រកាស​ទោស​ដែល​ខ្លួន​ត្រូវ​ព្រោះ​ល្មើស​ពុទ្ធប្បញ្ញត្តិ ។

                                               

ព្រែកពាក់ព្រ័ត្រ

                                               

ມູນນິທິໄອແຄ

ມູນນິທິໄອແຄ ແມ່ນອົງການສາກົນເພື່ອການກຸສົນ ທີ່ດໍາເນີນ ກິດຈະກໍາຢູ່ຫລາຍກວ່າ 20 ປະເທດໃນອາຊີ ແລະ ອັຟະຣິກາ. ມູນນິທິໄອແຄ ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນເວລາທີ່ອົງການ Eye care Worldwide ແລະ Mekong Eye Doctors ຮວມຕົວກັນໃນປີ 2018. ສອງອົງກອນດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງອັນດຽວກັນ ແລະ ໄດ ...

                                               

Featured portals

                                               

ជួរភ្នំ

ជួរភ្នំ is a geographic area containing numerous geologically related ភ្នំ។ A mountain system or system of mountain ranges sometimes is used to combine several geological features that are geographically related. Mountain ranges are usually segme ...

                                               

Contents

                                               

ឧទាហរណ៍

ឧទាហរណ៍ 1 ស្រាយបញ្ជាក់ថាចំពោះចំនួនវិជ្ជមាន a ; b ; c ; x ; y ; z {\displaystyle \color {blue}a;b;c;x;y;z} ដែល a ≤ b ≤ c, x ≤ y ≤ z {\displaystyle \color {blue}a\leq b\leq c,x\leq y\leq z} គេបាន: c − b. a x + b − a. c y ≤ c − a. b z {\displaystyle ...

                                               

ស្ថិតិវិទ្យា

Statistics is the study of the collection, analysis, interpretation, presentation and organization of data. In applying statistics to e.g. a scientific, industrial, or societal problem, it is necessary to begin with a population or process to be ...

                                               

Papermaking

From Wikipedia, the free encyclopedia The Diamond Sutra of the Chinese Tang Dynasty, the oldest dated printed book in the world, found at Dunhuang, from 868 CE. Papermaking is the process of making paper, a substance which is used universally tod ...

                                               

ត្រីកន្តាំង

Monogrammed monocle bream, Scolopsis monogramma Cuvier, 1830. Lattice monocle bream, Scolopsis taenioptera Valenciennes, 1830. Whitecheek monocle bream, Scolopsis vosmeri Bloch, 1792. Peters monocle bream, Scolopsis affinis Peters, 1877. Oblique- ...

                                               

Vibhaṅga

A SHORT BIOGRAPHY OF THE TRANSLATOR Born in 1896 at Pyawbwe in Central Burma, Ven. Sayadaw U Thittila Sețțhila spend much of his early childhood in and about monasteries. At the end of 15 he become a Sāmanera under Ven. U Kavinda of Padigon, and ...

                                               

វិសមភាពទី1

a\le b\le c ; a,b,c\in I ។ គេបាន c − b f a − c − a f b + b − a f c ≤ 0 {\displaystyle \color {blue}c-bfa-c-afb+b-afc\leq 0} 2/ គេអោយ f x {\displaystyle \color {blue}fx} ជាអនុគមន៍ផតលើ I {\displaystyle \color {blue}I} ។ ចំពោះ a ≤ b ≤ c ; a, b, c ∈ ...

                                               

វិសមភាពស្វ័យគុណ

បើ x > 0, នោះ x ≥ 1 e 1 / e {\displaystyle x^{x}\geq \left{\frac {1}{e}}\right^{1/e}\,} ។ បើ x > 0, នោះ x ≥ x {\displaystyle x^{x^{x}}\geq x\,} ។ បើ x, y, z > 0, នោះ x + y z + x + z y + y + z x > 2 {\displaystyle x+y^{z}+x+z^{y}+y+z^{ ...

                                               

ក្រុងកំពង់សោម

                                               

Jasmine

Jasmine is a genus of shrubs and vines in the olive family. It contains around 200 species native to tropical and warm temperate regions of Eurasia, Australasia and Oceania. Jasmines are widely cultivated for the characteristic fragrance of their ...

                                               

វិសមភាពទី៣

ចំពោះ a ; b > 0 {\displaystyle \color {blue}a;b> 0} ហើយចំពោះ x ∈ {\displaystyle \color {blue}x\in } គេបាន x b − a ≥ a b − x. b x − a {\displaystyle \color {blue}x^{b-a}\geq a^{b-x}.b^{x-a}}

                                               

Part 1, This World, Section 1: Of the Nature of Flatland

"Be patient, for the world is broad and wide." Section 1: Of the Nature of Flatland. Imagine a vast sheet of paper on which straight Lines, Triangles, Squares, Pentagons, Hexagons, and other figures, instead of remaining fixed in their places, mo ...

                                               

ហង់ជួន​ ណារ៉ុន

Hangchuon Naron is a Cambodian academic, economist, and politician who is the current Minister for Education, Youth and Sport, serving since 2013. A member of the Cambodian Peoples Party, he was Secretary of State of Economy and Finance from 2004 ...

                                               

វិសមភាពទី 6

តាង a ; b ; c {\displaystyle \color {blue}a;b;c} ជាបីចំនួនវិជ្ជមានដែល a ≥ c, b ≥ c {\displaystyle \color {blue}a\geq c,b\geq c} និងតាង f: R ⟶ R 0 + {\displaystyle \color {blue}f:R\longrightarrow R_{0}^{+}} ជាអនុគមន៍ផតលើចន្លោះ I {\displaystyle \co ...

                                               

ខ្ទឹង

Calophyllum inophyllum is a large evergreen plant, commonly called Alexandrian laurel balltree, beach calophyllum, beach touriga, beautyleaf, Borneo-mahogany, Indian doomba oiltree, Indian-laurel, laurelwood, red poon, satin touriga, and tacamaha ...

                                               

កង្កែប

កង្កែប are a diverse and largely carnivorous group of short-bodied, tailless amphibians composing the order Anura. The oldest fossil "proto-frog" appeared in the early Triassic of Madagascar, but molecular clock dating suggests their origins may ...

                                               

កណ្ដុរភ្នំ

Rhizomys is a genus of rodent in the Spalacidae family. It contains the following species: Large bamboo rat R. sumatrensis Chinese bamboo rat R. sinensis Hoary bamboo rat R. pruinosus ទំព័រគំរូ:Spalacidae nav ទំព័រគំរូ:Muroid-stub

                                               

ខាំ ភូរិ

Kham Phouri ; born in 01 May 1981; is a Cambodian film director, lyricist. He was used to work as Music Video director in the biggest local production company. His short film Coffee Shop Girl, The Star 2013 was broadcast and play by Aok Sokunkanh ...

                                               

ភូមិទួលសាលា(ឃុំជ្រុងពពេល)

                                               

កង្វេរដំរី

The elephant goad, bullhook, or ankus is a tool employed by mahout in the elephant handling|handling and training of elephants.

                                               

Jpok

JPok is a Cambodia rapper, singer-songwriter, record producer, dancer, and founder and CEO of record labels ENation Family and ETalent Promotion.

                                               

Eichhornia crassipes

                                               

Telematics Cambodia

Ocean Technology has founded since 2010, and has operated around 10 years as GPS Tracking System and GPS products provider in local market. In last 5 years in this business field, we have been upgraded ourselves to be involved in Telematics secto ...

                                               

ក្រពេញទីមុស

ក្រពេញទីមុស ស្តិតនៅលើទងនៃបេះដូងមនុស្ស chez lhomme 1: épiphyse - 2: hypophyse - 3: thyroïde - 4: thymus - 5: surrénales - 6: pancréas - 7: ovaire - 8: testicule"

                                               

ក្រលាផ្ទៃរង្វង់

សមីការរង្វង់ដែលមានផ្ចិតស្ថិតនៅត្រង់គល់ O កំនត់ដោយ x 2 + y 2 = r 2 {\displaystyle \ x^{2}+y^{2}=r^{2}} ដែល r ជាកាំ ។ យើងសរសេរ y ជាអនុគមន៍នៃអថេរ x និង ចំនួនថេរ r ។ x 2 r 2 + y 2 r 2 = 1 ⇒ y r = 1 − x 2 r 2 ⇒ y = r 1 − x 2 r 2 {\displaystyle {\begin ...

                                               

បុរិសទម្មសារថិ

                                               

សង្ឈរាជ(សាសនាកាតូលិក)

                                               

ម្ជុល

                                               

អង្គធាតុ

                                               

កណ្ដុរស្រែ

Rats are various medium-sized, long-tailed rodents of the superfamily Muroidea. "True rats" are members of the genus Rattus, the most important of which to humans are the black rat, Rattus rattus, and the brown rat, Rattus norvegicus. Many member ...

                                               

ភូមិត្រពាំងប្រស្រែកើត

                                               

ភូមិតាអោង

                                               

កឹកុសល

                                               

ព្រះមហាក្សត្រ

                                               

រង្វង់ញាតិ

រង្វង់ញាតិ រង្វង់ញាតិ សំដៅដល់ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ៖ - រវាងឪពុក -​ ម្តាយបង្កើតនិងកូនបង្កើត - រវាងប្តីនិងប្រពន្ធ - រវាងយាយ - តាបង្កើតនិងចៅបង្កើត - រវាងបងប្អូនបង្កើតនិងបងប្អូនបង្កើត - រវាងឪពុក - ម្តាយក្មេកនិងកូនប្រសារ - រវាងយាយ ...

                                               

ស្គាល់មិត្តដូចអានសៀវភៅ

ចំណង់ជើងនេះដូចជាចម្លែកបន្តិចមនុស្សម្ដេចប្រៀបដូចនិងសៀវភៅបានទៅ? តើមានអ្វីដូចគ្នា? ការអានសៀវភៅគឺសំដៅទៅលើការចង់ដឹងចង់ឃើញនឹងទទួលបានចំណេះដឹងជាច្រើន។ ការរាប់អានមិត្តម្នាក់គឺដូចអានសៀវភៅត្រង់ថាពេលណាដែលអ្នកស្គាល់មនុស្សម្នាក់អ្នកមុខជាបានយល់អំពីចិត្តគេខ្លះៗ ...

                                               

សាលាស្រុក

សាលាស្រុកគឺជាការិយាល័យធ្វើការរបស់ក្រុមប្រឹក្សា និងគណៈអភិបាលស្រុក។ ការិយាល័យលទ្ធកម្ម ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ ការិយាល័យអន្តរវិស័យ ការិយាល័យផែនការ និងគាំទ្រឃុំ សង្កាត់

                                               

ការិយាល័យអន្តរវិស័យ

                                               

ការិយាល័យផែនការ និងគាំទ្រឃុំ សង្កាត់